TEACHABLES
virtuálna hospitácia

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Fetálny alkoholový syndróm

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Fetálny alkoholový syndróm

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Fetálny alkoholový syndróm v sociálnej starostlivosti

DDP - Zverejnená diplomová práca

Fetálny alkoholový syndróm

DDP - Zverejnená diplomová práca

Fetálny alkoholový syndróm

DDP - Zverejnená diplomová práca

Alkoholizmus a Fetálny alkoholový syndróm

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Riziká konzumácie alkoholu počas tehotnosti

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Fetálny alkoholový syndróm

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Alkoholizmus žien a fetálny alkoholový syndróm

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Informovanosť verejnosti o fetálnom alkoholovom syndróme

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Možnosti Montessori pedagogiky u detí so syndrómom FAS

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Vplyv užívania alkoholu na plod v prenatálnom období a jeho dopady na neskorší život dieťaťa

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s diagnózou fetálny alkoholový syndróm

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Tehotné ženy a užívanie drog

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Molekulárne mechanizmy rakoviny sprostredkovanej alkoholom

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Alkohol a jeho negatívne účinky na rast a vývin jedinca

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Nástroje IKT

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Problémy vo výchove a vzdelávaní detí a mladistvých s prejavmi fetálneho alkoholového syndrómu

DDP - Zverejnená diplomová práca

Chronická placentárna insuficiencia a jej diagnostika

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Potreba včasnej intervencie u detí s Fetálnym alkoholovým syndrómom

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Sociálna pomoc rodine s dieťaťom s fetalalkoholovým syndrómom

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Negatívny vplyv návykových látok na zdravie dieťaťa v prenatálnom a dojčenskom období

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Závislosť od alkoholu v rodine a výchova

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Alkoholizmus žien

DZB - Zverejnená bakalárska práca

Vplyv konzumácie alkoholu na graviditu

DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Dôsledky závislosti od alkoholu v rodine

DDP - Zverejnená diplomová práca

Fetal alcohol syndrome

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Alkoholizmus žien a jeho dopad na rodinu

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Alkoholizmus žien a jeho dopad na rodinu

DDP - Nezverejnená diplomová práca

Závislosť a jej sociálne dopady