KAMPAŇ 2018

Kampaň je súčasťou prevencie FASD. Jej cieľom je upozorniť na nevhodnosť požívania alkoholu počas tehotenstva, ktorý spôsobuje fetálny alkoholový syndróm a jeho spektrum. Poškodenie alkoholom vzniká aj pri malom množstve užitia.

Cieľom aktivít v roku 2018 je integrovať kampaň do stabilného portfólia osvetových činností na krajskej úrovni a to sieťovaním odborníkov i laikov k téme FASD za pomoci krajských koordinátorov.

Kampaň 2018 (údaje od mája 2018 – do decembra 2018) v číslach


FASD V DIALÓGU
Závery Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS, PF KU v Ružomberku z on- line dotazníkového prieskumu v rámci KAMPANE 2018

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, PF KU v Ružomberku v snahe zistiť aké majú na Slovensku odborné zázemie odborníci, z oblasti zdravotnej, školskej a sociálnej starostlivosti k prevencii FAS/FASD, oproti odborníkom v iných krajinách EU pripravilo dotazníkový prieskum. Prieskum bol anonymný a bol adresovaný odbornej verejnosti. Realizoval sa prostredníctvom internetovej siete na domovskej stránke pracoviska www.fasedu.sk priamym interaktívnym vyplnením elektronického formulára a jeho následným odoslaním.


Dotazníky boli tri, samostatné pre okruhy: 1. zdravotníctva, 2. školstva a 3. sociálnej oblasti. Vyplnenie dotazníka respondentmi sa v zrýchlených štatistikách premietlo nielen do číselných tabuliek, ale aj prehľadných grafov, čo umožnilo autorom priebežné sledovanie výsledkov prieskumu. Vo všetkých troch skúmaných oblastiach prieskumu bolo vyplnených 401 elektronických dotazníkov, z toho bolo dokončených a správne zobrazených 299 dotazníkov.

Prieskumnú vzorku teda tvorilo 299 respondentov, z toho 31 mužov (10,4%) a 268 žien (89,6%). Vekový priemer respondentov bol 41 rokov. Najväčšie zastúpenie mali respondenti vo všetkých troch oblastiach prieskumu z Bratislavského kraja. Čo sa týka špecializácie v odbore, za oblasť školstva vyplnilo dotazník 175 respondentov, z toho najviac špeciálnych pedagógov (18,9%), za oblasť zdravotníctva 72 respondentov, z toho najviac zdravotných sestier (29,8%) a za sociálnu oblasť vyplnilo dotazník 52 respondentov, z toho najväčšie zastúpenie mali sociálni pracovníci (32,5%).

Ako vyplynulo z výsledkov prieskumu, počas štúdia na vysokej škole sa s pojmom fetálny alkoholový syndróm (FAS) a jeho spektrum (FASD) stretlo spolu 125 (41,8%) respondentov, z toho z oblasti školstva 54 (31%), zdravotníctva 48 (67%) a v sociálnej oblasti 23 (44%) respondentov. S uvedeným pojmom sa počas svojej praxe stretlo spolu len 88 (29,4%) respondentov, z toho z oblasti školstva 43 (25%), zdravotníctva 23 (32%) a v sociálnej oblasti 22 (42%) respondentov.

Počas výkonu svojho povolania v oblasti školstva by iba 32% respondentov vedelo posúdiť, ktoré edukačné aktivity je vhodné realizovať k prevencii FAS v škole či školskom zariadení. Podobne iba 33% respondentov by vedelo posúdiť, ktorý žiak vykazuje znaky FASD a len 22% respondentov pozná špecifiká vzdelávania a pedagogického prístupu u žiaka s FASD. V sledovanej oblasti školstva väčšina respondentov (62%) vyjadrila ochotu edukácie o rizikách vzniku FASD, aj keď až 73% respondentov uviedlo, že nevie, kde by mohli absolvovať špecializované štúdium zameraná na pedagogické prístupy u žiaka s FASD.


V sociálnej oblasti sa 42% respondentov vyjadrilo, že by vedeli posúdiť, ktoré aktivity by bolo vhodné realizovať k prevencii FASD. Presne 50% respondentov by vedelo posúdiť, ktorý klient vykazuje znaky FASD, len 25% pozná špecifiká sociálnej adaptácie a odborného prístupu u klienta s FASD. V sledovanej sociálnej oblasti väčšina respondentov (56%) vyjadrilo ochotu edukácie o rizikách vzniku FASD, aj keď len 29% respondentov uviedlo, že vie, kde by mohli absolvovať špecializované štúdium zamerané na nové prístupy pri práci s klientom s FASD.


Pri výkone svojho povolania v oblasti zdravotníctva sa až 64% respondentov vyjadrilo, že by vedeli posúdiť rizikové správanie ženy počas tehotenstva, ktoré vedie k poškodeniu FASD. Väčšina respondentov (53%) neodporučilo počas svojej praxe tehotným pacientkam alkohol, čo i len v malom množstve. V sledovanej oblasti zdravotníctva väčšina respondentov (67%) vyjadrilo ochotu edukácie o rizikách vzniku FASD.


Otvorené otázky boli pre prieskum významné a budú prezentované samostatne.


Ako vyplynulo z výsledkov prieskumu, existujú rezervy v odbornej príprave pre budúce povolanie v oblasti FASD. To sa bezprostredne premieta pri výkone daného povolania v odbornom posúdení prediktorov vzniku FASD počas kontaktu s danou cieľovou skupinou. Pozitívne však môžeme hodnotiť motiváciu a sebarozvoj respondentov, nakoľko väčšina opýtaných respondentov vo všetkých troch oblastiach vyjadrila ochotu k edukácii seba a svojich klientov v oblasti FASD.


Ďakujeme všetkým respondentom, koordinátorom, partnerom a ďalším spolupracovníkom, ktorí boli a sú súčasťou kampane.