Centrum služieb ranej starostlivosti

NEUROPSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM
HLAVNÝ RIEŠITEĽ PROJEKTU: PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.

Hlavným cieľom projektu je prepojiť technicky a výskumne aplikáciu dvoch na sebe závislých projektov hlavného riešiteľa (projektu: Neuropsychologická diagnostika a dialogická inklúzia žiakov so ŠVVP vo vybraných materských a základných školách a projektu: Centrum služieb ranej starostlivosti) v oblasti ranej starostlivosti a vhodnej inklúzie detí a žiakov do 10 rokov, ktoré indikujú vybrané neurovývinové oslabenia, ovplyvňujúce prediktory vhodného „CNS“ pre požadované štandardy vzdelávania v SR.

Špecifickým cieľom projektu je tvorba prevenčného konceptu k zachyteniu dieťaťa v ranom veku so symptomatikou vybraných neurovývinových oslabení, jeho pilotné overenie výskumnou sondou a sieťovanie inkluzívnych služieb a podpory na lokálnej úrovni. Prostredníctvom pracoviska Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS, Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU (www.fasedu.sk) a nového virtuálneho pracoviska Centrum služieb ranej starostlivosti (od roku 2019 na www.ocnepohyby.sk a www.mojainkluzia.sk ) vzniká pre aplikačnú prax reálny vedecko-výskumný priestor „NEUROPSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM“ (výstup Aktivity projektu č. 1).


„NEUROPSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM“ je vedecký priestor priamo na pôde Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Pracovisko ponúka akademickým pracovníkom otvorený prístup ku špičkovému vybaveniu v oblasti merania očných pohybov a na ne viažucich sa neuropsychologických procesov. Pracujeme so systémom I4Tracking® založeným na videookulografickej metóde (viac na https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/katedra/laboratore/laborator-ocnich-pohybu/).


Laboratórium je prevádzkované v partnerstve hlavného riešiteľa projektov (Neuropsychologická diagnostika a dialogická inklúzia žiakov so ŠVVP vo vybraných materských a základných školách a projektu Centrum služieb ranej starostlivosti), fakulty a ďalších partnerov. Slúži nielen akademikom, študentom, ale aj širokej verejnosti. Pôvodným zámerom a motiváciou hlavného riešiteľa bolo vytvoriť vlastný vedecký spôsob zachytenia dieťaťa so symptomatikou FASD a overiť možnosti korelátov s prediktormi porúch učenia.


Pri napĺňaní pôvodných vízií sa ukázalo, že snímanie a vyhodnocovanie očných pohybov predstavuje nielen výzvu pre výskum v oblasti FASD, ale vzhľadom na rôzne aplikačné oblasti ide predovšetkým o interdisciplinárny neuropsychologický výskum viacerých vývinových oslabení, ktoré pri včasnom zachytení je možné považovať za dočasné a vhodne stimulovať.

Ide tak o unikátny projekt, ktorý sa snaží o multidisciplinárny prístup nielen pri výučbe pedagogiky a špeciálnej pedagogiky v SR, ale i pri popularizácii vedy a aplikačnej výskumnej praxe pre širokú verejnosť.


POĎAKOVANIE

Neuropsychologické laboratórium vzniklo vďaka finančnej podpore partnerov *Plzeňského Prazdroja Slovensko, a. s.; *Nadácie Petra Krištofoviča; *Balance Five, s.r.o. *Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, *Inštitútu dialogických praxí


Projekt svojím zámerom ponúka medzifakultnú a naduniverzitnú spoluprácu odborníkom a študentov z príbuzných odborov, a pre verejnosť komplex nových, vedecky merateľných služieb v oblasti psychodiagnostiky a inklúzie detí a žiakov v škole i širšom sociálnom prostredí.


Superhrdina

Aktivita projektu nadväzuje na diagnostický koncept Neuropsychologického laboratória (viac na www.ocnepohyby.sk). Terapeut vytvára jedinečný terapeutický plán, postavený na pozitívnej prognostike vývinu dieťaťa/žiaka a žiadanej interakčnej stimulácii. V terapii sa terapeut, dieťa, jeho rodina a ďalšie dôležité osoby z komunity stávajú rovnocennými partnermi, na dobrodružnej ceste žiadanej zmeny. Spoločne v tíme tvoríme tréningový plán rozvoja zručností dieťaťa a projekt želanej budúcnosti. Všetci hľadáme silné stránky ako piliere učenia sa a sociálnej adaptácie a kreujeme inkluzívne dialógy i terapeutické komunity.


"Škola - môj projekt" - metodické centrum pre inklúziu

Aktivita projektu "Škola - môj projekt" - metodické centrum pre inklúziu nadväzuje na aktivitu č.1 a 2.
Jej realizácia je naplánovaná na roky 2019-2023.