Mapa inštitúcií komunitnej siete multidisciplinárnej podpory pre osoby s FASD

Lokalizácia inštitúcií zaškolených na FASD (celkový počet aktuálne zaškolených inštitúcií: )

Počet inštitúcií v oblastiach

Modely multidisciplinárneho prístupu: participatívny, komunitný, inštitucionálny

typ vzdelávania počet účastníkov
konferencia 119
seminár 390
workshop 27
tréning 21
Spolu 557
Forest

§ Participatívny model multidisciplinárneho prístupu

Vychádza z rozsahu participácie inštitúcií na multidisciplinárnej podpore. Ide o model situačnej podpory interdisciplinárnych tímov, formujúcich sa do špecifického multidisciplinárneho prístupu. Má zastúpené vybrané znaky a nástroje multidisciplinarity. Zväčša v ich rozmanitej kombinácii. Využíva puzzle vybraných zdrojov všetkých zainteresovaných strán, ktoré existujú (verejné, štátne i súkromné).

Je viazaný na inštitucionalizáciu bežných činností organizácií a spolupracujúcich zariadení, aby tak naplnili zámer, pre ktorý boli pôvodne zriadené. Osoby s FASD (identifikovaným i nerozpoznaným) sú ich bežnou cieľovou skupinou.

Môže ísť o organizačnú zložku, či špecializovanú aktivitu inštitúcie, na ktorej sa v partnerstve všetci zhodnú. Výhodou budovania modelu je stabilné inštitucionálne zázemie partnera (budovy a miestnosti, IT infraštruktúra, účtovné oddelenie a pod.), rozmanitosť a flexibilita.

§  Komunitný model multidisciplinárneho prístupu

Model založený na komunitnom plánovaní a poskytovaní služieb. Integruje v sebe lokálne dostupnú multidisciplinárnu podporu a tímy zo  systémov verejných politík, ich inštitúcií, vrátane občianskych iniciatív. Využíva zdieľané verejné zdroje komunity kde sa multidisciplinárna starostlivosť realizuje. Model eliminuje duplicitu služieb, procesov a ich financovania v komunite. Sleduje pridanú hodnotu. Model je vhodné uplatniť pri štartovaní strategických procesov sieťovania prijímateľov a poskytovateľov starostlivosti v komunite. Manažment je realizovaný zväčša z pozícií pracovných skupín a ich koordinátorov.

§ Inštitucionálny model multidisciplinárneho prístupu

Model je systémovou inováciou v multidisciplinárnej starostlivosti. Predstavujú ju zväčša dlhodobo a stabilne financované verejnoprospešné organizácie, ktoré proklamujú viac rezortný koordinačný model starostlivosti o osoby s FASD ako svoju hlavnú činnosť. Model pre osoby s FASD prináša stabilné kontaktné body na národnej úrovni. Hlavnou náplňou týchto pracovísk je budovanie a koordinácia multidisciplinárnej podpory v SR.

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS vytvorilo tento geografický náhľad inštitúcií, podľa ich sídla, mesta, okresu a kraja kde lokálne pôsobia zamestnanci, ktorí boli/sú zaškolení na tému porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD).

Mapa identifikuje naprieč rezortmi interdisciplinárne (odborné i laické) tímy pre prácu s osobami s FASD. Pomenúva koordinačné body možnej multidisciplinárnej podpory a diferencuje ich do troch modeloch multidisciplinárnych prístupov: komunitného, participatívneho a inštitucionálneho.
Užitočnosť multidisciplinárnych prístupov pre osoby s FASD v SR je Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS vedecky skúmaná. Predpokladáme, že pružnosť a hustota siete významne ovplyvňuje kvalitu života osôb s FASD.

Vzhľadom k rozsahu, koordinácii a citlivosti diagnostiky osôb s FASD odhadujeme, že väčšina rodín s FASD nedostala adekvátnu multidisciplinárnu podporu komunity, kde žije. Predikujeme, že počet a lokalizácia inštitúcií v územnom obvode sú ovplyvnené modelom multidisciplinárneho prístupu, aplikovaným v komunite. Jednotlivé modely sú stručne charakterizované pod grafickým náhľadom.

Návod: Pri každom lokalizačnom bode na mape sa zobrazuje názov a stránka danej inštitúcie. V súčasnosti sú znázornené tie inštitúcie, ktoré sa zúčastnili vzdelávacích aktivít Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS, pracoviska katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2013. Kliknutím na lokalizačný bod a text "stránka" sa čitateľovi otvorí link webstránky inštitúcie, kde nájde jej zameranie a cieľovú skupinu, ktorú aktívne podporuje.

Farba lokalizačného bodu odlišuje inštitúciu podľa charakteristiky jednotlivých modelov multidisciplinárneho prístupu. Červená predstavuje inštitucionálny model multidisciplinárneho prístupu. Oranžová komunitný model a zelená participatívny model.

Zoznam vyselektovaných inštitúcií, podľa modelov multidisciplinárneho prístupu, sa zobrazí po zakliknutí na text "model MDP" Mapu si môžete vizuálne zmenšiť/zväčšiť, alebo prepnúť na celú obrazovku. Kliknutím na model multidisciplinárneho prístupu sa dostanete na typ vzdelávania, ktoré Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS spolu s partnermi ponúka. Prejdením kurzoru na logo pracoviska získate kontakt na pracovisko.

Počet inštitúcií podľa modelov multidisciplinárneho prístupu - model MDP

Participatívny model multidisciplinárneho prístupu:

Komunitný model multidisciplinárneho prístupu:

Inštitucionálny model multidisciplinárneho prístupu: